CPP: Duterte to blame for priest’s death

Image from Marcelito Paez's Facebook account
  • Reds pinned priest’s death on president
  • They said he became one of the first victims of Duterte’s fascist regime
  • They also said military is now using terrorist tag to further continue oppressing the masses

MANILA, Philippines – The Communist Party of the Philippines-Central Luzon (CPP-CL) blamed the administration of President Rodrigo Duterte for the death of activist-priest Fr. Marcelito Paez in Nueva Ecija.

In a statement, the CPP-CL said the 72-year-old priest became one of the first victims of Duterte’s fascist regime.

“Isa si Fr. Tito Paez sa mga unang biktima ng umaarangkadang pasistang paghahari ng rehimeng Duterte. Inilabas ni Duterte ngayong Nobyembre ang Presidential Proclamation No. 360 na nagdeklara sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa Bagong Hukbong Bayan at ang Pambansang Demokratikong Prente bilang mga ‘Terorista’ sa instigasyon ng amo nitong imperyalismong US,” the group said.

[Fr. Tito Paez is among the first victims of the fascist rule of the Duterte regime. Duterte released in November Presidential Proclamation No. 360 which declared the Communist Party of the Philippines, New People’s Army and the National Democratic Front as terrorists at the instigation of its imperialist master the US.]

The Reds also blasted Duterte’s recent proclamation declaring the CPP and its armed wing the New People’s Army as terrorists; saying it has now emboldened the military to commit further abuses against the people.

“Nakatuon ang mga kanyon ng kaniyang pasistang AFP sa mga masang lumalaban – mga magsasakang inaagawan ng lupa, mga manggagawang walang-habas na pinagsasamantalahan, ng mamamayang pinagkakaitan ng makataong karapatan, at mga makabayang nagtatanggol sa pambansang patrimonya at lumalaban sa mga patakarang neoliberal,” it said.

[The fascist AFP has turned its cannons against the struggling people: peasants who are being deprived of land, workers who are being wantonly exploited, citizens being denied of basic human rights, and the patriotic who are defending the national patrimony and are opposing neoliberal policies.]

Loading…